EN
Belka Kauçuk
 
Kişisel Verilerin Korunması

BELKA KAUÇUK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİSİ AYDINLATMA METNİ

 • Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla BELKA Kauçuk Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  (“BELKA” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak BELKA tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 • İşlenen Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

İlgili Kişi

Kişisel Veri Üst Kategorisi

Kişisel Veri Alt Kategorisi

Talepte Bulunan Üçüncü Kişi / İnternet Sitesi Ziyaretçisi

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad;

İletişim Bilgisi

E-mail; Telefon No;

İşlem Güvenliği Bilgisi

Talep/Şikayet Bilgisi

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri BELKA’ ya açıklamanıza konu olan ve aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi;
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine yönelik Önlemlerin Alınması ve Değerlendirilmesi;
 • Talep/Şikayetlerin Takibi;
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi;
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan internet sitesi ziyaretçisinin kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak;  BELKA Grup Şirketleri’ne, iş/çözüm ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.  

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

BELKA, kişisel verileri doğrudan internet sitesi ziyaretçisinin kendisinden, e-posta, posta, web sitesi, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör; internet sitesinden iletişime geçilmesi halinde açık rızaya ilişkin log kayıtlarının tutulması)
 • Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (ör; Şirketimizle iletişime geçerek bilgilerinizi paylaşmanız)
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması (ör; sözleşme kapsamında sizlere sattığımız ürünleri teslim edebilmemiz için adres bilgilerinizi taşıma şirketi ile paylaşmamız)
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar (ör. Yetkili kamu kurumları ile bilgi paylaşılması)
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz (ör; şirketimiz tarafından talep ve şikayetlerinize geri dönüş yapabilmemiz için bilgilerinizin kaydedilmesi)
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu (ör; log kayıtları ve IP adreslerinin işlenmesi)
 • Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; (i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; BELKA Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “Verisi İşlenen İlgili Kişiler İçin Başvuru Formu” ’nu doldurarak BELKA resmi e-mail adresi belka@belka.com.tr,  üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri iletebilirsiniz.
Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizi niteliğine göre  en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin yukarıdaki aydınlatma metnini okuduğumu, Veri sorumlusu sıfatıyla BELKA Kauçuk Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aydınlatıldığımı ve Şirket tarafından işlenen kişisel verilerimde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede Şirket’e bildireceğimi, kabul beyan ve taahhüt ederim.
Verisi İşlenen İlgili Kişinin Adı Soyadı:
Tarih:
İmza: